e-BOK
A A A

Strefa projektanta

+

Schematy kompaktowych węzłów cieplnych - część technologiczna

+

Kompaktowe węzły cieplne - część elektryczna

Instalacje elektryczne i AKPiA węzłów cieplnych - wytyczne projektowe

Wytyczne projektowe i realizacyjne dotyczące zasilania i opomiarowania zużywanej energii elektrycznej dla węzłów mających stanowić własność MPEC S.A.

Opublikowano dnia 17.07.2019 r., obowiązuje od dnia 19.08.2019 r.

Dla taryfy S1-WIP-e - dostawcą energii elektrycznej dla potrzeb węzła jest Odbiorca ciepła. Granicą dostawy i własności urządzeń winny być zaciski wejściowe pierwszej tablicy węzła (TW). Zalecane parametry zasilania to 3x400V, 3kW, zabezpieczenie 20A. Koszt energii elektrycznej ponoszony przez Odbiorcę ciepła kompensowany jest niższą ceną samego ciepła. W trakcie projektowania należy zweryfikować, czy wszyscy odbiorcy energii cieplnej z danego węzła ponoszą solidarnie koszta energii elektrycznej zużywanej dla jego potrzeb
[Wytyczne S1-WIP-e].

 • W przypadku zmiany taryfy z S1-WIP-e na S1-WIP dostosowanie układów zasilania spoczywa po stronie Odbiorcy ciepła.
 • Wymagany układ sieci: TN-S.

Dla taryfy S1-WP

Wytyczne dotyczące projektowania instalacji elektrycznych i AKPiA węzłów cieplnych mających stanowić własność MPEC S.A.

Dokumentację branży elektrycznej i AKPiA należy sporządzić na podstawie uzgodnionej dokumentacji technologii węzła.

W projekcie należy wykorzystać w pierwszej kolejności poniższe materiały i rozwiązania techniczne:

W węźle cieplnym należy zaprojektować:

 • rozdzielnicę zasilającą TW wyposażoną w wyłącznik główny, do której należy przyłączyć: obwody oświetleniowe, gniazdo serwisowe 230V, układy elektryczne i automatyki węzła cieplnego, system monitoringu sieci cieplnej, moduły komunikacyjne oraz inne wymagane urządzenia. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków ze studni schładzającej zlokalizowanej w pomieszczeniu węzła cieplnego - pompę wody schłodzonej należy zasilić z rozdzielnicy TW. Tablicę należy zlokalizować wewnątrz pomieszczenia węzła, bezpośrednio przy wejściu, w miejscu łatwo dostępnym.
 • połączenie wyrównawcze połączone z główną szyną wyrównawczą budynku lub uziemieniem,
 • rozdzielnicę sterującą RSW lub RDU zabudowaną zazwyczaj na ramie KWC i zawierającą układy elektryczne i automatyki węzła cieplnego realizujące funkcje wynikające z technologii przygotowania ciepła dla danego obiektu. Dla układów automatyki wymagana ochrona przeciwprzepięciowa kategorii I.
 • dla nowych węzłów cieplnych lub modernizacji istniejących o dodatkowe obiegi, gdzie łączna zainstalowana moc cieplna przekracza 500 [kW], a sterowanie węzła odbywać się będzie za pomocą typowego regulatora pogodowego, należy zaprojektować układ telemetrii węzła cieplnego,
 • pozostałe obwody elektryczne w pomieszczeniu i w KWC.

Wyłącznik główny węzła winien być zlokalizowany w pomieszczeniu, w pobliżu drzwi, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.

Należy zapewnić normatywne odległości od rozdzielnic do urządzeń technologicznych, w szczególnych wypadkach dopuszcza się lokalizację rozdzielnicy RSW na ścianie lub zintegrowanie wszystkich obwodów TW i RSW we wspólnej obudowie, z zachowaniem pozostałych wymagań.

W pomieszczeniu nie należy instalować urządzeń elektrycznych nie dotyczących MPEC S.A. i nie wyszczególnionych w uzgodnionej dokumentacji technologii węzła (w tym: zestaw hydroforowy, zestaw przyłączeniowo-rozliczeniowy wody z MPWiK, teletechnika, telewizja kablowa, Internet, wentylatory).

Projekt rozbudowy węzła c.o. o moduł c.w.u. należy poprzedzić inwentaryzacją stanu urządzeń elektrycznych i automatyki węzła c.o. Zakres rozbudowy, o ile nie został sprecyzowany w warunkach technicznych, uzgodnić z MPEC SA.

Dla węzłów o mocy cieplnej do 700kW, o prostym układzie technologicznym (układy c.o., c.o.+c.w.u., c.o.+c.w.u.+c.t.), maksymalnie dla dwóch obiektów, przeważnie stosowane w budynkach mieszkalnych należy stosować podstawowe schematy oparte na przykładach podanych w załączeniu.

Jeżeli moc cieplna węzła dla przynajmniej jednej z funkcji przekracza 700 kW bądź jest to węzeł nietypowy (np. powyżej 3 różnych instalacji) należy wystąpić do MPEC SA z wnioskiem o wydanie uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie AKPiA, określającego rodzaj stosowanej automatyki (regulator, sterownik, dodatkowe punkty pomiarowe itp.). Do wniosku należy dołączyć:

 • schemat technologiczny węzła
 • zestawienie parametrów cieplnych poszczególnych instalacji.

Zawartość dokumentacji dla węzłów mających stanowić własność MPEC SA w zakresie instalacji AKPiA:

Część opisowa, zawierająca:

 • Informacje ogólne - typ obiektu, typ instalacji grzewczych, moce cieplne
 • Tabelę informacyjną, zgodnie ze wzorem: wzór tabeli
 • Podstawa opracowania - nr sprawy, nry warunków MPEC, Tauron, notatki, oświadczenia
 • Opis funkcji automatyki
 • Opis podstawowych urządzeń elektrycznych, w przypadku pomp obiegowych oraz ciepłej wody podać punkt pracy
 • Opis ochrony porażeniowej, popoż itd.
 • Połączenia wyrównawcze
 • Sposób zasilania węzła
 • Opis lokalizacji czujnika temp. zewnętrznej
 • Pompa wody schłodzonej (w przypadku wystąpienia)

w przypadku zastosowania sterownika:

 • Listę I/O sterownika
 • Szczegółowe wytyczne programowania dla poszczególnych punktów I/O sterownika

Zestawienie materiałów

Lista kablowa

Załączniki:

 • Rysunki i inne materiały zaczerpnięte z projektów obcych
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej obejmujące zasilanie węzła (jeśli projekt przewiduje układ pomiarowy energii elektrycznej)
 • Warunki techniczne przyłączenia wydane przez MPEC SA
 • Notatki, oświadczenia itd
 • Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Karta doboru urządzeń kompaktowego węzła cieplnego zaczerpnięta z dokumentacji branży technologicznej

Część rysunkowa:

 • PZT (sytuacja) - z zaznaczonym kierunkiem północnym, węzłem oraz lokalizacją czujnika temperatury zewnęterznej
 • Rzut pomieszczenia węzła z zaznaczonym oświetleniem, skrzynkami, trasami kablowymi i poł. wyrównawczymi
 • Przebieg tras kablowych czujnika temperatury zewnętrznej i zasilania oraz lokalizacja czujnika i rozdzielnicy zasilającej węzeł
 • Schemat zasilania elektrycznego węzła
 • Schemat i zabudowa tablicy TW
 • Schemat i zabudowa rozdzielnicy (rozdzielnic) RSW, RDU wraz z listwami zaciskowymi
 • Schemat technologiczny węzła z zaznaczonymi urządzeniami elektrycznymi i AKPiA
+

Prolongata dokumentacji technicznej

W przypadku konieczności uzyskania prolongaty dokumentacji technicznej należy skontaktować się z Biurem RT w celu określenia zakresu i sposobu przygotowania materiałów dla danego przypadku.

+

Karty doboru urządzeń kompaktowych węzłów cieplnych

Karty doboru urządzeń kompaktowych węzłów cieplnych opracowane dla poszczególnych typów kompaktowych węzłów cieplnych do wypełnienia przez projektanta. Karty poparte obliczeniami i doborem właściwych urządzeń i elementów węzła. Wzory kart (w zależności od funkcji zaprojektowanego węzła kompaktowego) do wypełnienia przez projektanta.

karta doboru c.o. + c.w.u. (układ bezzasobnikowy) - PLIK 147 kB

karta doboru c.o. + c.w.u. (układ zasobnikowy) - PLIK 157 kB

karta doboru c.o. + c.o. - PLIK 162 kB

karta doboru c.o. - PLIK 80 kB

+

Katalog materiałów i urządzeń węzłów cieplnych

UWAGA:

Określone wymagania dotyczą węzłów produkowanych i montowanych przez MPEC S.A. w Krakowie i obowiązują do czasu wyczerpania zakontraktowanego asortymentu urządzeń.

W pozostałych przypadkach dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych, dowolnych producentów z zastrzeżeniem spełniania przez nie funkcji i parametrów wynikających z załączonych schematów i warunków.

WĘZEŁ PRZYŁĄCZENIOWO - ROZLICZENIOWY

a) Armatura odcinająca i regulacyjna.
b) Odmulacze, filtry siatkowe.
c) Liczniki energii cieplnej.
d)Urządzenia wydławiające nadwyżkę ciśnienia (reduktory ciśnienia, regulatory różnicy ciśnień).


KOMPAKTOWE WĘZŁY CIEPLNE

Urządzenia technologiczne:

 • Wymienniki ciepła.
 • Pompy obiegowe c.o..
 • Pompy cyrkulacyjne i ładujące dla instalacji c.w.u..
 • Armatura odcinająca i regulacyjna.
 • Naczynia wzbiorcze instalacji c.o..
 • Filtry siatkowe dla instalacji c.o., c.t. i c.w.u..
 • Armatura zabezpieczająca.

Urządzenia AKPiA:

 • Regulatory pogodowe (sterowniki).
 • Układy automatycznej regulacji temperatury.
 • Pomiary ciśnienia i temperatury.

 

Węzeł przyłączeniowo – rozliczeniowy - PLIK 56 KB

 

Ikona PDFKompaktowe węzły cieplne - PLIK 0.09 MB
+

Wskaźniki efektywności sieci ciepłowniczej

    Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła za rok 2020 - PLIK 48 kB

    Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła za rok 2019 - PLIK 49 kB

    Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła za rok 2018 - PLIK 49 kB

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła za rok 2017 - PLIK 438 kB

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła za rok 2016 - PLIK 53 kB

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła za rok 2015 - PLIK 66 kB

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła za rok 2014 - PLIK 46 kB

    Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła za rok 2013 - PLIK 68 kB

    Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2020 - PLIK 33 kB

    Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2019 - PLIK 33 kB

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2018 - PLIK 33 kB

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2017 - PLIK 343 kB

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2016 - PLIK 38 kB

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2015 - PLIK 56 kB

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2014 - PLIK 32 kB

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2013 - PLIK 77 kB

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie za rok 2012 - PLIK 77 kB