Ciep?o Krakowa

o firmie

     Historia Miejskiego Przedsi?biorstwa Cieplnego w Krakowie zaczyna si? do?? skromnie: ledwie 30 km sieci i kilkana?cie kot?owni... Dzi? to potentat zarz?dzaj?cy setkami kilometrw po??cze?.

     Cho? wydawa? by si? mog?o, ?e miejskie ciep?ownictwo towarzyszy nam od zamierzch?ych czasw, jego pocz?tek datuje si? dopiero na ko?cwk? XIX wieku. Wtedy to do ogrzewania mieszka? po raz pierwszy zacz?to u?ywa? ciep?a powstaj?cego przy produkcji energii elektrycznej. Krakowskie budynki ogrzewane by?y g?wnie piecami w?glowymi, w niektrych jednak powoli zacz??y si? pojawia? instalacje centralnego ogrzewania. Kot?ownie lokowano bezpo?rednio w ogrzewanych tym sposobem obiektach i to w?a?nie te pierwsze, lokalne kot?ownie po II wojnie ?wiatowej zacz??o przejmowa? powo?ane w 1953 r. przedsi?biorstwo Miejskie Ciep?ownie (MC).

     Nie?mia?e pocz?tki

     W momencie utworzenia Miejskich Ciep?owni ich g?wnym zadaniem by?a konserwacja osiedlowych ?rde? cieplnych i sieci. Nie by?o tego du?o siedem kot?owni w Nowej Hucie, pi?? w starych dzielnicach Krakowa i oko?o 30 kilometrw sieci ciep?owniczej. Do realizacji tych zada? w MC zatrudniono 127 osb, ktre powoli zaznajamia?y si? ze szczeg?ami dzia?ania nowego sposobu ogrzewania krakowskich budynkw. Stan posiadania Miejskich Ciep?owni powi?kszy? si? trzy lata po powo?aniu przedsi?biorstwa, w 1956 r. Wtedy przej?to w zarz?d wszystkie kot?ownie lokalne w budynkach nale??cych do miejskich i dzielnicowych zarz?dw budynkw mieszkalnych. Rok p?niej uda?o si? te? przej?? kot?owni? parow? w Krzes?awicach, ktra zaopatrywa?a w ciep?o zak?ady mleczarskie, zak?ady mi?sne i piekarnie. Jednocze?nie powsta?o rwnie? pierwsze w Krakowie pogotowie techniczne. Rozwj przedsi?biorstwa wi?za? si? tak?e ze zmian? nazwy. W 1962 r. MC przekszta?cono w Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej, ktre dzi? znamy przede wszystkim pod skrtow? nazw? MPEC.

     W poszukiwaniu nowych ?rde? ciep?a

     W 1959 r. w Krakowie rozpoczyna si? budowa pierwszego odcinka sieci magistralnej wyprowadzonej z kombinatu Huty im. Lenina. Tym samym MPEC uzyskuje swoje pierwsze stacje wymiennikw ciep?a o ??cznej mocy 140 MW. To w?a?nie nowohucki kombinat w tym okresie zaopatrywa? Krakw w ciep?o. Miasto wci?? si? jednak rozrasta?o i wiadomo by?o, ?e konieczne jest znalezienie innych ?rde? ciep?a. Udaje si? to ju? rok p?niej niektre krakowskie budynki oraz osiedla mieszkaniowe zostaj? wtedy pod??czone do zupe?nie nowego ?rd?a ciep?a elektrociep?owni Dajwr, ktra wcze?niej s?u?y?a mieszka?com jako elektrownia. Umo?liwi?o to powstanie lokalnego systemu ciep?owniczego o mocy 58 MW. Elektrociep?ownia wci?? by?a jednak zdecydowanie za ma?a na potrzeby ogrzania ca?ego miasta. Na prawdziw? rewolucj? trzeba by?o jeszcze troch? poczeka?. Ta nadesz?a dziesi?? lat p?niej, w 1970 r. Wtedy po raz pierwszy ciep?o pop?yn??o z nowej elektrociep?owni w ??gu. Jako pierwsze ogrzewano osiedla Bie?czyce, Mistrzejowice i D?bie. Rwnocze?nie z rozbudow? elektrociep?owni rozpoczyna si? rwnie? budowa czterech magistrali ciep?owniczych: Wschodniej (uruchomiona w 1970 r., obj??a swym zasi?giem teren Czy?yn, by?ego lotniska w Rakowicach i niemal ca?ej Nowej Huty), Zachodniej (1970; D?bie, Grzegrzki, cz??? dawnego Kazimierza, Wawel oraz kompleks budynkw Akademii Grniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiello?skiego), P?nocnej (1970; osiedle Wieczysta, Olsza, Pr?dnik Bia?y i Czerwony, rejon ul. 18 Stycznia) oraz Po?udniowej (1974; P?aszw, Bie?anw, Prokocim, Wola Duchacka, Kurdwanw). W tym czasie krakowski MPEC nale?a? ju? do najwi?kszych w kraju pod wzgl?dem powierzchni ogrzewanych mieszka? i liczby zatrudnionych pracownikw. Nic dziwnego, pracy by?o wiele. Tym bardziej ?e w 1973 r. przedsi?biorstwo uzyska?o nowoczesn? baz? prze?adunkow? w?gla i koksu w Krzes?awicach. Rokrocznie prze?adowywa?o si? tam ok. 158 tysi?cy ton w?gla. Kilka lat p?niej rozpoczyna si? te? budowa magistrali Skawina Krakw, ktra ma zapewni? dostawy ciep?a od dwch producentw  z ??gu oraz elektrowni w Skawinie. W ciep?o stamt?d jako pierwsze zaopatrywany b?dzie Ruczaj w po?owie lat 80. To rwnie? to osiedle uzyska wtedy ca?oroczn? dostaw? ciep?ej wody u?ytkowej. Z wa?niejszych zdarze? lat 80. warto te? odnotowa? powstanie pierwszego pier?cieniowego spi?cia magistral p?nocnej i zachodniej w rejonie ul. Krlewskiej. Oznacza to pojawienie si? mo?liwo?ci przesy?ania energii z dwch niezale?nie od siebie dzia?aj?cych ?rde?.

     Otwarcie na Zachd

     Nadej?cie lat 90. to pocz?tek prawdziwej rewolucji i ogromnego rozwoju firmy. MPEC przyj?? nowe koncepcje rozwoju oparte na zachodnich wzorcach i konsekwentnie wprowadza? je w ?ycie. W 1992 r. przedsi?biorstwo podpisuje umow? z Bankiem ?wiatowym, na mocy ktrej otrzymuje du?? po?yczk? (pieni?dze przeznaczone s? na modernizacj? sieci ciep?owniczej). W tym samym roku opracowany zostaje te? krtkoterminowy program tzw. rehabilitacji systemu Master Plan I. Na fali zmian po roku 1989, podobnie jak w innych przedsi?biorstwach, zmienia si? te? forma w?asno?ci MPEC. W 1993 r. przedsi?biorstwo staje si? sp?k? akcyjn? ze stuprocentowym udzia?em gminy Krakw. Wtedy te? nawi?zuje ona wsp?prac? z kilkoma zagranicznymi partnerami. W ramach Polsko-Ameryka?skiego Programu Likwidacji Niskiej Emisji nawi?zano kontakt z kilkoma ameryka?skimi firmami; z kolei we wsp?pracy ze szwedzkim SWECO MPEC opracowa? Studium Master Plan II, dotycz?cy d?ugoterminowego programu unowocze?nienia systemu do 2010 r. W tym samym czasie likwidacji ulega ciep?ownia w Krakowskich Zak?adach Sodowych, ko?cz? si? te? inwestycje umo?liwiaj?ce przesy? ciep?a z elektrowni Skawina do dalszych regionw Krakowa. Wybudowane zosta?o spi?cie magistrali skawi?skiej z sieci? krakowskiej elektrociep?owni, uruchomiono przepompowni? Zakrzwek i Wroc?awska, wy??czono te? z eksploatacji przepompowni? Dajwr. Rewolucja przebiega?a rwnie? w zakresie obs?ugi systemu. W 1995 r. zaprojektowano, wykonano i wdro?ono unikatowy w polskiej bran?y ciep?owniczej komputerowy system monitoringu i nadzoru 40 najwi?kszych zautomatyzowanych wymiennikw ciep?a. Umo?liwi? on zdaln? kontrol? podstawowych parametrw stacji wymiennikw du?ych mocy, przyczyni? si? te? do szybszego reagowania pracownikw s?u?b technicznych na wszelkie nieprawid?owo?ci. Rok p?niej do grona klientw MPEC do??cza naprawd? powa?na instytucja, jednocze?nie jeden z symboli Krakowa. Na Zamku Krlewskim na Wawelu zamontowana zostaje oparta na najnowszej ?wiatowej technologii wymiennikownia ciep?a. Od tej pory ten jeden z najwa?niejszych polskich zabytkw ogrzewany jest ciep?em w?a?nie z MPEC.  

     Kierunek: modernizacja i ekologia

     W 1996 r. przeprowadzona zostaje pe?na modernizacja oraz automatyzacja w?z?w cieplnych starego typu. W tym samym roku spora zmiana czeka te? klientw zgodnie z programem racjonalizacji zu?ycia energii cieplnej zostaj? opomiarowane jej dostawy. Nieuchronne zmiany czeka?y te? kot?ownie. W ramach wsp?pracy z Fundacj? Ekofundusz oraz dzi?ki ekokonwersji polskiego zad?u?enia i wsp?pracy z Bankiem ?wiatowym MPEC zaczyna likwidowa? swoje kot?ownie w?glowe, niektre modernizuje. I tak pod koniec lat 90. dokonano np. przebudowy kot?owni przy ul. ?w. Jana 2, ktra wcze?niej by?a opalana koksem. Dzi?ki wprowadzeniu opalania na gaz nast?pi?a wyra?na poprawa jako?ci powietrza w Rynku G?wnym.
     W ramach programw pomocowych MPEC likwidowa?o tak?e kot?ownie na paliwo sta?e, b?d?ce we w?adaniu innych podmiotw, co w efekcie przyczyni?o si? do wzrostu liczby odbiorcw. W 1997 r. pozyskano a? 193 nowych klientw, w?rd ktrych znalaz?y si? m.in.: Politechnika Krakowska, KFAP, Fabryka Maszyn Odlewniczych, czy osiedle mieszkaniowe na ?epkowskiego.
    Wzrost liczby odbiorcw, modernizacja systemu ciep?owniczego i podnoszenie jego sprawno?ci pozwoli?y MPEC uzyska? jedne z najni?szych cen energii w Polsce. Nie oznacza?o to jednak, ?e firma osiad?a na laurach. W 1999 r. MPEC powo?a? podleg?? sobie sp?k? Przedsi?biorstwo Oszcz?dzania Energii ESCO, ktrej zadaniem jest realizacja przedsi?wzi?? termomodernizacyjnych sp?acanych z oszcz?dno?ci energii. Ca?y czas likwidowano te? kot?ownie koksowe, dzi?ki czemu MPEC znikn??o z listy trucicieli, czyli zak?adw uci??liwych dla ?rodowiska naturalnego na terenie wojewdztwa ma?opolskiego. Co wi?cej, uczestnictwo w programie likwidacji niskiej emisji poskutkowa?o uzyskaniem ?wiadectwa Czystszej Produkcji.
    To oczywi?cie nie oznacza?o ko?ca dzia?a? proekologicznych. W MPEC wprowadzono Zintegrowany System Zarz?dzania, obejmuj?cy aspekty jako?ciowe i ?rodowiskowe zgodnie z normami ISO 9002 oraz ISO 14001, a na pocz?tku nowego tysi?clecia uda?o si? zlikwidowa? wszystkie nale??ce do MPEC kot?ownie w?glowe. Od likwidacji ostatniej, Balickiej przy ul. Lindego, firma nie wykorzystuje ju? paliw sta?ych do produkcji ciep?a. W tym czasie uda?o si? te? pozyska? nowych du?ych odbiorcw, m.in. Kampus UJ, Centrum M1, Centrum Us?ugowe PLAZA oraz kilka sporych hipermarketw.

     Miliony euro na krakowsk? sie?

     W 2003 r. d?ugo?? sieci cieplnej wynosi?a ju? ponad 724 km, z czego ok. 20 proc. stanowi?a wykonana wed?ug najnowszych technologii sie? preizolowana. Dodatkowo, przez ostatnie 10 lat MPEC uda?o si? zmodernizowa? ponad 2 tys. w?z?w cieplnych dzi?ki zamontowaniu urz?dze? w pe?ni zautomatyzowanych, wyposa?onych w automatyk? pogodow?. Rok p?niej firma zosta?a uhonorowana dwoma wa?nymi nagrodami statuetk? Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2003 oraz nagrod? Panteon Polskiej Ekologii.
   Rok 2004 to rwnie? wa?ny moment dla maj?cego si? rozpocz?? wielkiego programu modernizacyjnego sieci ciep?owniczej. Wtedy to MPEC z?o?y? kompletn? dokumentacj? do Komisji Europejskiej w celu pozyskania ?rodkw z Funduszu Spjno?ci, ktre mg?by przeznaczy? na realizacj? programu. Pozytywn? decyzj? o bezzwrotnej dotacji uda?o si? uzyska? ju? rok p?niej. Dzi?ki dofinansowaniu w wysoko?ci 54,4 mln euro mo?na  by?o rozpocz?? m.in. wymian? 132 km sieci ciep?owniczej oraz modernizacj? 535 w?z?w cieplnych, co zasadniczo wp?yn??o na popraw? wska?nika strat ciep?a w systemie. Dzi?ki sprawnemu przygotowaniu i realizacji projektu ze ?rde? Funduszu MPEC zosta? nagrodzony wyr?nieniem Eko-Lidera Funduszu Spjno?ci podczas Mi?dzynarodowych Targw Ekologicznych POLEKO 2007 w Poznaniu. Wkrtce uda?o si? uzyska? kolejne nagrody - tym razem by? to tytu? i certyfikat Przedsi?biorstwo Fair Play oraz nagroda w ramach X Edycji Konkursu Ma?opolska Nagroda Jako?ci 2008.

     Walka z nisk? emisj? nabiera rozp?du

    W 2009 r. MPEC zako?czy? prace finansowane ze ?rodkw z Funduszu Spjno?ci zwi?zane z modernizacj? systemu ciep?owniczego w Krakowie. ??cznie w latach 2006-2009 zmodernizowano 99 km sieci wysokoparametrowej, 33 km sieci niskoparametrowej (osiedlowej) oraz 535 w?z?w grzewczych. W 2009 r. pod??czono te? do miejskiej sieci 98 budynkw o ??cznej mocy ok. 22 MW, wybudowano 5,8 km nowej sieci, a ??czny rynek dostawy ciep?a zosta? powi?kszony o 40,17 MW. Do klientw przedsi?biorstwa do??czy?o m.in. Centrum Handlowe Bonarka, zabudowy mieszkaniowe na Zab?ociu czy Urz?d Miasta przy pl. Wszystkich ?wi?tych. MPEC zosta? te? laureatem pierwszej edycji ?wiatowej Nagrody Klimatycznej dla Miejskich Systemw Energii Cieplnej. W kolejnych latach (2010-2011) pod??czono 142 budynki, co wymaga?o budowy ponad 10 km nowej sieci cieplnej oraz 159 w?z?w wymiennikowych. Zaostrzy?a si? rwnie? walka MPEC z nisk? emisj? przedsi?biorstwo pod??cza?o do miejskiej sieci coraz wi?cej budynkw ogrzewanych dotychczas indywidualnymi piecami w?glowymi lub przy u?yciu kot?owni w?glowych. 

    Prawdziwa rewolucja w walce o czyste powietrze w Krakowie nadesz?a jednak w roku 2012, kiedy podpisano wielostronne porozumienie pomi?dzy MPEC, EDF Polska, CEZ Skawina, Wojewdztwem Ma?opolskim, Wojewdzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmin? Miejsk? Krakw, Polskim Grnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz TAURON Sprzeda?. Co to oznacza?o? Przede wszystkim, po raz pierwszy, wspln? walk? z nisk? emisj?. Co niezmiernie wa?ne, to walka, w ktr? zaanga?owali si? wszyscy dostawcy mediw (energii cieplnej, elektrycznej i gazu), a tak?e jednostki wsp?finansuj?ce to zadanie.

     Nowa szansa zakaz palenia w?glem

    Kolejny rok to kolejny prze?om dla ca?ego miasta. Wtedy bowiem, w listopadzie, sejmik wojewdzki podejmuje uchwa?? w sprawie okre?lenia rodzajw paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gminy miejskiej Krakw. Wymusza ona na w?a?cicielach i zarz?dcach nieruchomo?ci likwidacj? palenisk w?glowych w ci?gu najbli?szych pi?ciu lat. Oznacza?o to prze?om nie tylko dla krakowskiego powietrza i ochrony ?rodowiska, ale i nowe mo?liwo?ci rozwoju dla miejskiej sieci ciep?owniczej. Jednocze?nie by?o to jednak ogromne wyzwanie. 

 MPEC stara?o si? wi?c wyj?? naprzeciw potrzebom potencjalnych odbiorcw, ktrzy nie mogli do ko?ca wiedzie?, jak powinien wygl?da? proces likwidacji paleniska i wymiany na inne ?rd?a ciep?a. W mie?cie pojawi?y si? wi?c mobilne punkty obs?ugi klienta MPEC, w ktrych mo?na by?o "zasi?gn?? j?zyka" na temat m.in. dofinansowa? oraz mo?liwo?ci przy??czenia do miejskiej sieci ciep?owniczej. Obowi?zek likwidacji palenisk w?glowych ju? w 2014 r. zacz?? przynosi? efekty. Wprawdzie z punktu widzenia poprawy jako?ci powietrza nie by?y one do ko?ca zadowalaj?ce, jednak MPEC uda?o si? pobi? rekord przy??cze? dokonanych w ci?gu roku wtedy by?o to 695 zlikwidowanych palenisk w 53 budynkach, ktre pod??czono do sieci ciep?owniczej. Wynik ten mg?by by? jeszcze lepszy. Niestety, wp?yn??o na niego zaskar?enie uchwa?y sejmiku do NSA i niepewna przysz?o?? zakazu palenia w?glem zwi?zana z zawi?o?ciami prawnymi na szczeblu centralnym. Mimo wszystko rok 2015 zako?czy? si? kolejnym rekordem nowych pod??cze? i likwidacji palenisk w?glowych.

    Coraz wi?kszym zainteresowaniem cieszy si? te? program CWU (ciep?a woda u?ytkowa), realizowany przez MPEC wsplnie z EDF Polska i CEZ Skawina pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta. Dzi?ki CWU krakowianie mog? pozby? si? piecykw gazowych i otrzymywa? ciep?? wod?. Podgrzewana jest ona przez ciep?o z miejskiej sieci. W pa?dzierniku 2015 r. uda?o si? zako?czy? program w SM Na Koz?wce, gdzie CWU zyska?o prawie 8 tys. mieszka?cw; podpisano te? umowy z kolejnymi sp?dzielniami.

Ekologiczne ciep?o zamiast niskiej emisji

MPEC S.A. sukcesywnie realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji (projekt PONE). Od 2005 r. do 2017 r.  pod??czono do miejskiej sieci 385 budynkw, likwiduj?c tym samym ponad 4 500 palenisk w?glowych.

   W 2016 roku w ramach inwestycji na rzecz PONE Sp?ka osi?gn??a najlepszy wynik, licz?c moc pod??czonych obiektw. Wynios?a ona 7,6 MW, notuj?c wzrost o 70% w porwnaniu do roku 2015.

   Aktualnie MPEC S.A. realizuje najwi?ksz?, wspart? przez ?rodki europejskie, inwestycj? ciep?ownicz? w Polsce. Ca?kowity koszt projektu to  365 000 000 z?. Podpisana w pa?dzierniku 2017 roku umowa umo?liwia otrzymanie 152 000 000 z? dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko (POIi?)
2014-2020 na realizacj? 3 projektw ciep?owniczych, ktrych celem jest zmniejszenie emisji CO2, py?w i innych zanieczyszcze? powietrza powstaj?cych w procesie spalania w domowych piecach oraz w kot?owniach wykorzystuj?cych paliwa sta?e. Ponadto realizowane inwestycje bezpo?rednio przyczyniaj? si? do zwi?kszenia wykorzystania energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez budow? sieci ciep?owniczej, wraz z w?z?ami i przy??czami cieplnymi umo?liwiaj?cymi pod??czenia nowych obiektw oraz (w mniejszym stopniu) budynkw istniej?cych, posiadaj?cych inne ?rd?o ciep?a. Kolejnym celem projektw realizowanych w ramach ?rodkw europejskich jest zmniejszenie strat ciep?a powstaj?cych w procesie przesy?ania i dystrybucji ciep?a i tym samym zmniejszenie zu?ycia energii ko?cowej oraz emisji gazw cieplarnianych.

   

Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie jest Sp?k? Akcyjn?, ktrej sposb organizacji, zarz?dzania oraz dzia?ania reguluj? odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego. 

W?a?cicielem 100% akcji Przedsi?biorstwa jest Gmina Miasta Krakowa, ktrej maj?tkiem dysponuje Prezydent Miasta Krakowa. Posiadane przez Gmin? akcje: MPEC S.A, MPK S.A oraz MPWiK S.A zosta?y wniesione w 1999 r do nowo powsta?ej Sp?ki Krakowski Holding Komunalny. 

Podstawowym aktem reguluj?cym dzia?alno?? Sp?ki jest Statut Miejskiego Przedsi?biorstwa Energetyki Cieplnej S.A, ktry okre?la nazw? Sp?ki, jej siedzib?, przedmiot dzia?alno?ci, wysoko?? kapita?u oraz w?adze Sp?ki.

Walne Zgromadzenie 

Funkcj? Walnego Zgromadzenia pe?ni Prezydent Miasta Krakowa

Rada Nadzorcza

Osoby reprezentuj?ce Gmin? Krakw

 • Franciszek Gaik - Przewodnicz?cy

 • Jan Choczaj - Z-ca przewodnicz?cego

 • Marian Romanek - Cz?onek

 • Mariusz Szubra - Cz?onek

Osoby reprezentuj?ce MPEC.S.A

 • Urszula Szklar - Sekretarz

 • Jacek Rzeszutek - Cz?onek

Zarz?d MPEC S.A.

 • Marian ?yko - Prezes Zarz?du

 • Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarz?du - ds. Inwestycji

 • Marek Mazurek - Cz?onek Zarz?du - ds. Eksploatacji

 • Witold Warzecha - Cz?onek Zarz?du - ds. Rozwoju

 • Nazwa: Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp?ka Akcyjna w Krakowie
 • Adres: al. Jana Paw?a II 188 Krakw, kod: 30 - 969,
 • Oznaczenie s?du rejestrowego: S?d Rejonowy Dla Krakowa-?rdmie?cia w Krakowie, XI Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego
 • Numer KRS: 0000058452
 • Numer PKD: 3530Z
 • Numer EKD: 3530
 • Numer REGON: 350653461
 • Numer NIP: 675-000-12-02
 • Kapita? zak?adowy: 35 600 000,00 z?.
 • Kapita? wp?acony: 35 600 000,00 z?.

Przedmiotem dzia?alno?ci Sp?ki jest:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w par? wodn?, gor?c? wod? i powietrze do uk?adw klimatyzacyjnych PKD 2007 3530Z,

2. Roboty budowlane zwi?zane ze wznoszeniem budynkw mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 2007 4120Z,

3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 2007 4322Z,

4. Wykonywanie pozosta?ych instalacji budowlanych PKD 2007 4329Z,

5. Pozosta?e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 2007 4399Z,

6. Sprzeda? hurtowa niewyspecjalizowana PKD 2007 4690Z,

7. Transport drogowy towarw PKD 2007 4941Z,

8. Pozosta?a finansowa dzia?alno?? us?ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy??czeniem ubezpiecze? i funduszw emerytalnych PKD 2007 6499Z,

9. Zarz?dzanie nieruchomo?ciami wykonywane na zlecenie PKD 2007 6832Z,

10. Dzia?alno?? w zakresie architektury PKD 2007 7111Z,

11. Dzia?alno?? w zakresie in?ynierii i zwi?zane z ni? doradztwo techniczne PKD 2007 7112Z,

12. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta?ych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 2007 7219Z,

13. Pozosta?a dzia?alno?? profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 2007 7490Z,

14. Dzia?alno?? pomocnicza zwi?zana z utrzymaniem porz?dku w budynkach PKD 2007 8110Z,

15. Specjalistyczne sprz?tanie budynkw i obiektw przemys?owych PKD 2007 8122Z,

16. Pozosta?a dzia?alno?? wspomagaj?ca prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 2007 8299Z,

17. Pozosta?e pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 2007 8559B.

Z preambu?y do kodeksu Etyki:

"MPEC S.A. w Krakowie jest ?wiadome swojej roli w spo?ecze?stwie, jak rwnie? odpowiedzialno?ci wobec klientw, partnerw handlowych, akcjonariuszy i pracownikw.

Sp?ka zobowi?zuje si? do przestrzegania jasnych zasad post?powania, ktre tworz? ramy dzia?alno?ci biznesowej oraz spo?ecznej ca?ego przedsi?biorstwa. Dzia?ania osb reprezentuj?cych przedsi?biorstwo sp?ki jak rwnie? ka?dego z pracownikw oparte s? na osobistej odpowiedzialno?ci, szczero?ci, lojalno?ci, a tak?e szacunku wobec drugiego cz?owieka i ?rodowiska.

Celem MPEC S.A. w Krakowie jest dostarczanie klientom takich us?ug, ktre z jednej strony w pe?ni spe?niaj? ich potrzeby, z drugiej za? przyczyniaj? si? do osi?gni?cia wymiernego sukcesu przedsi?biorstwa. Przez sukces przedsi?biorstwa rozumie si?: wzrost warto?ci firmy oraz wysoki poziom zadowolenia klientw z oferowanych us?ug".

Per?a Polskiej Gospodarki

Presti?owa statuetka Ma?opolski D?b Ma?opolskiego Zwi?zku Pracodawcw Lewiatan przyznawana jest tym, ktrzy w sposb znacz?cy:

 • przyczyniaj? si? do rozwoju przedsi?biorczo?ci rozwijaj?c biznes oparty na najwy?szych standardach,
 • pomagaj? w tworzeniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku przedsi?biorcw,
 • dbaj? o dobr? kondycj? gospodarcz? Ma?opolski wzmacniaj? si?? ekonomiczn? regionu i Polski.

W XX edycji programu "Przedsi?biorstwo Fair Play" Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie otrzyma?o Certyfikat Jako?ci Biznesu. Ju? po raz jedenasty (nieprzerwanie od 2007 roku) otrzymywali?my tytu? "Przedsi?biorstwo Fair Play". Uczestnicy programu ubiegaj?cy si? o przyznanie certyfikatu musieli udowodni?, ?e w swoich dzia?aniach kieruj? si? rzetelno?ci?, uczciwo?ci? oraz lojalno?ci?. Potrafi? usatysfakcjonowa? klientw, uwa?aj? za naturalne dzielenie si? dorobkiem swych firm z innymi, a tak?e wzorowo wywi?zuj? si? ze swoich zobowi?za? wobec dostawcw i skarbu pa?stwa. Przyznanie certyfikatu jest traktowane przez MPEC S.A. jako zobowi?zanie wobec klientw i wszystkich stron zainteresowanych dzia?alno?ci? sp?ki do podejmowania dalszych dzia?a? doskonal?cych.

Od 2000 roku Sp?ka posiada wdro?ony i stale doskonalony System Zarz?dzania Jako?ci?. Jego potwierdzeniem jest uzyskany mi?dzynarodowy certyfikat ISO 9001. W 2001 roku w Sp?ce zosta? wdro?ony System Zarz?dzania ?rodowiskowego oparty na normie ISO 14001 uwie?czony uzyskaniem certyfikatu. Dope?nieniem Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania by?o uzyskanie w 2007 roku certyfikatu Systemu Zarz?dzania BHP spe?niaj?cego wymagania normy PN-N-18001 oraz specyfikacji OHSAS 18001. Zakres wszystkich posiadanych przez MPEC SA w Krakowie certyfikatw obejmuje produkcj?, przesy? i dystrybucj? ciep?a oraz produkcj? kompaktowych w?z?w cieplnych.

Z?oty Sponsor Willi Decjusza 2016

CWB to presti?owe wyr?nienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Wyr?nieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych daj?cych gwarancj? na wysoki poziom rentowno?ci, zdolno?ci i p?ynno?ci finansowej, ktrych poziom zad?u?enia oraz zarejestrowanych przeterminowanych p?atno?ci jest znikomy.

Ocena wiarygodno?ci i stabilno?ci firmy, przygotowywana przez analitykw D&B, wystawiana jest na podstawie: analizy moralno?ci p?atniczej wed?ug programu DunTrade, analizy wska?nikw finansowych ostatnich dost?pnych sprawozda? finansowych, analizy w najwi?kszej w Polsce bazie relacyjnej powi?za? korporacyjnych i osobowych.

Certyfikat Wiarygodno?ci Biznesowej zostaje przyznany firmom, ktre otrzyma?y najwy?sz? ocen? stabilno?ci wed?ug D&B.

Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsi?biorstw Energetyki Cieplnej

?wiatowa Nagroda Klimatyczna

Lider Restrukturyzacji 2009

Krakowski Dukat 2009

Us?uga dostawa ciep?a systemowego w postaci centralnego ogrzewania i ciep?ej wody otrzyma?a Laur Teraz Polska. Ta presti?owa nagroda zosta?a przyj?ta w 2009 roku w imieniu polskiej bran?y ciep?owniczej przez Izb? Gospodarcz? Ciep?ownictwo Polskie. MPEC S.A. w sposb szczeglny, jako lider polskiej bran?y ciep?owniczej i uczestnik projektu, odnajduje w tej nagrodzie wyr?nienie za swoje dokonania i prace innowacyjne.

Ma?opolska Nagroda Jako?ci


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.