e-BOK
A A A

Ustawa ​​​​o szczególnych rozwiązaniach w związku z sytuacją na rynku paliw

Ustawa ​​​​o szczególnych rozwiązaniach w związku z sytuacją na rynku paliw - zdjęcie główne
03 10.2022

Ustawa ​​​​o szczególnych rozwiązaniach w związku z sytuacją na rynku paliw

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967, zwana dalej „ustawą”) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 i 6 ust. 1 w zw. z art. 9 ustawy uprawnieni odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ustawy, są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975).

Powyższe oświadczenia należy składać na adres siedziby naszej Spółki.

Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, podpisując je własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (Drogą elektroniczną nie mogą być składane obrazy/skany oświadczeń podpisanych własnoręcznie, np. PDF, jpg.)

Oświadczenia można składać w siedzibie spółki lub w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej i jest równoznaczne ze złożeniem go sprzedawcy ciepła.

Oświadczenie oraz ustawę można pobrać na stronie:
https://www.gov.pl/attachment/d1ce9942-4c53-44e4-8644-bd6e30e9eea4

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf

Ustawa:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf