e-BOK
A A A

Ceny maksymalne

Ceny maksymalne - zdjęcie główne
02 03.2023

Ceny maksymalne

Informacja o najniższych cenach dostawy ciepła obowiązujących od dnia 1 marca 2023 r dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 1. Prezes URE opublikował w dniu 23 lutego 2023 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, dla każdej grupy taryfowej każdego wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowane w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40%.
 2. MPEC S.A. na podstawie opublikowanych przez Prezesa URE wartości obliczył maksymalne ceny dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego. W okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na podstawie Art. 3a ustawy MPEC S.A. będzie stosował w rozliczeniach z odbiorcami cenę najniższą spośród:
  1. Cen taryfowych (aktualna taryfa dla ciepła)
  2. Maksymalnych cen dostawy ciepła
  3. Średnich cen wytwarzania z rekompensatą.
 3. Najniższe ceny dostawy ciepła obowiązujące od 1 marca 2023 r. są opublikowane na stronie internetowej MPEC S.A.  pod linkiem: https://www.mpec.krakow.pl/files/dokumenty/cennik-1_03_2023.pdf
 4. Powyższą regulacją są objęte wyłącznie uprawnione podmioty tj. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty uprawnione określone w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, które złożyły stosowne oświadczenia.
 5. Odbiorcy ciepła nie objęci powyższą regulacją są rozliczani wg obowiązującej taryfy dla ciepła.
 6. Dla uprawnionych odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, dla których MPEC S.A. w Krakowie od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. stosował cenę dostawy ciepła wyższą od ceny najniższej opublikowanej na stronie internetowej, MPEC S.A. dokona korekty rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania od Zarządcy Rozliczeń. MPEC S.A. w Krakowie złoży wniosek o wypłatę wyrównania w terminie do 14 kwietnia 2023 r.

Odbiorcy ciepła określeni w Art 4 ust 1, którzy NIE ZŁOŻYLI oświadczeń mogą je pobrać po linkiem:  https://www.mpec.krakow.pl/files/dokumenty/dz_u__2023_poz__327-2.pdf