e-BOK
A A A

Jak przyłączyć obiekt

Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Potwierdzimy możliwość przyłączenia

Logo MPEC

Złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny (Zał./PS05/01A/wyd.9)

Ty
+

Dowiedz się więcej o warunkach technicznych

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tylko uzyskaniem informacji o możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej, prosimy złożyć wniosek - (Zał./PS05/01C/wyd.6). Należy jednak pamiętać, że warunki techniczne przyłączenia obiektu do miejskiej sieci wydawane są wyłącznie po złożeniu w MPEC wniosku (Zał./PS05/01A/wyd.9)

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć na Dzienniku Podawczym lub przesłać drogą pocztową: MPEC SA w Krakowie al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków.

MPEC S.A. w terminie 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wymaganymi dokumentami określi warunki techniczne. Warunki techniczne są ważne na okres 2 lat. Wydanie przez MPEC S.A. warunków technicznych oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Dokument zostanie przesłany do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC S.A. al. Jana Pawła II 188.
Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Umowa winna być zawarta na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia obiektu.

Więcej informacji dotyczących uzyskania warunków technicznych można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 104

Zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci

Opracuj oraz uzgodnij dokumentację

Ty

Uzyskaj decyzję umożliwiającą realizację zadania (zakres i podział kompetencji zależy od warunków przyłączenia - taryfowe lub pozataryfowe)

Ty
+

Dowiedz się więcej o przyłączeniu do sieci miejskiej

 

W okresie obowiązywania wydanych przez MPEC S.A. warunków technicznych wystarczy, że wystąpią Państwo pisemnie z wnioskiem (Zał./PS05/07/wyd.2) o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci podając planowany termin dostawy ciepła. Wniosek należy wysłać na adres siedziby spółki (al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków) lub drogą mailową co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem uruchomienia dostawy ciepła.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i uzyskanych od Państwa informacji pracownik MPEC, w ciągu 21 dni dokona analizy ekonomicznej zadania określając stopień zaangażowania inwestycyjnego MPEC S.A. w planowane przedsięwzięcie. Jeśli przyłączenie będzie na warunkach pozataryfowych przedstawimy Państwu ofertę dostawy węzła cieplnego oraz rozstrzygniemy w jakim stopniu MPEC S.A. sfinansuje wykonanie przyłącza cieplnego wraz z ewentualnym węzłem cieplnym.

Umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia (Zał./PS05/4A/wyd.13). Obejmuje w szczególności następujące kwestie: opłatę przyłączeniową, wykonanie projektu wykonawczego przyłącza sieci cieplnej, wykonanie projektu wykonawczego montażu kompaktowego wymiennikowego węzła cieplnego, uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych (np. zgoda na zajęcie terenu, przez który będzie przebiegać sieć ciepłownicza) po wcześniejszym wystawieniu przez Państwa pełnomocnictwa, ustanowienie służebności przesyłu, wykonanie przyłącza cieplnego zgodnie z projektem wykonawczym wraz z dostawą materiałów instalacyjnych, zakupem i montażem kompaktowego, wymiennikowego węzła cieplnego w Państwa obiekcie. Uzgodniona umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci zostanie przesłana do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC S.A. al. Jana Pawła II 188.

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy przyłączeniowej można uzyskać pod nr telefonu: 12 646 53 83

Przyłączenie do miejskiej sieci

Strony realizują postanowienia umowy wskutek czego następuje przyłączenie do miejskiej sieci

TyLogo MPEC

Zawarcie umowy kompleksowej o przyłączenie do sieci

Wyślij wniosek o zawarcie kompleksowej umowy dostarczania ciepła (Zał./PS06/02)

Ty
+

Dowiedz się więcej o kompleksowej umowie dostarczania ciepła

 

Na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepła zapraszamy Państwa do Biura Obsługi Klienta w celu wypełnienia wniosku o zawarcie umowy (Zał./PS06/02) oraz podpisania umowy kompleksowej dostarczania ciepła (Umowa) (Ogólne Warunki Umowy). W przypadku gdy nie będą Państwo mieli możliwości osobistego przybycia do naszej spółki prosimy o tym powiadomić pracowników Biura Obsługi Klienta, wówczas projekt umowy zostanie Państwu przesłany listem poleconym. Umowa winna być dostarczona do Biura Obsługi Klienta w terminie do 7 dni przed uruchomieniem dostawy ciepła do przyłączonego obiektu. Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do zawarcia umowy wymienione są w załączniku nr 5.

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy kompleksowej dostarczania ciepła można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 151 (do 156).

Dostarczamy ciepło do obiektu

Podpisanie zezwolenia na dostarczenie ciepła

Ty
+

Dowiedz się więcej o uruchomieniu dostawy ciepła

 

Po podpisaniu umowy sprzedaży prosimy o wypełnienie wniosku o uruchomienie dostawy ciepła (Zał./PS06/15) w terminie do 7 dni przed planowanym uruchomieniem dostawy ciepła. Po weryfikacji wszystkich danych technicznych pracownik Biura Obsługi Klienta wystawi zezwolenie na włączenie będące załącznikiem do umowy. Zezwolenie to określa parametry techniczne dostawy ciepła dla jednego węzła cieplnego, określa grupę taryfową w oparciu o którą obiekt będzie rozliczany oraz precyzuje dane dla rozliczeń finansowych. Dokument ten winien być podpisany przez upoważnionego przez Państwa przedstawiciela oraz przedstawiciela służb technicznych MPEC S.A.. Z datą podpisania zezwolenia przez obie strony umowy uruchomiona zostanie dostawa ciepła do przyłączonego obiektu.

Więcej informacji dotyczących uruchomienia dostawy ciepła można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 151 (do 156)

Szanowni Państwo, Dbając o zadowolenie naszych Klientów, pracownicy MPEC na każdym etapie postępowania, gotowi są spotkać się z Państwem by wyjaśnić wszelkie wątpliwości i bezpłatnie pomóc w załatwieniu formalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wystarczy tylko zadzwonić na wskazane telefony.


Jak zastąpić piecyki gazowe instalacją ciepłej wody?