e-BOK
A A A

FAQ

+

Co to jest ciepła woda użytkowa (cwu)?

Ciepła woda użytkowa to produkt, który powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociągowej ciepłem sieciowym. Wyprodukowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej, a następnie do węzłów cieplnych w budynkach, gdzie jest wykorzystanie nie tylko do centralnego ogrzewania, ale może także podgrzewać wodę z wodociągów. Proces podgrzewania odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie w specjalnym wymienniku ciepła woda z wodociągu jest ogrzewana do temperatury 55 oC. Stąd ciepła woda transportowana jest izolowanymi rurociągami do mieszkań użytkowników, gdzie po odkręceniu kranu, płynie ze stałą temperaturą.

+

Co to jest niska emisja?

Niska emisja zanieczyszczeń z urządzeń wytwarzania ciepła to emisja pyłów i gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodują ją liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń niskimi kominami, uniemożliwiającymi rozprzestrzeniania się substancji na dużych wysokościach. Duża koncentracja emitorów powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, ponieważ zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

+

Kto i kiedy rozpoczyna a także kończy sezon grzewczy?

Dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania może być uruchomiona lub zakończona na pisemny wniosek Odbiorcy. Przesłany wniosek o rozpoczęcie lub zakończenie dostaw ciepła winien być podpisany przez upoważnioną osobę reprezentującą Odbiorcę oraz złożony do MPEC SA. Jak to wygląda w praktyce? Obecnie według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku sezon grzewczy określa się jako „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. W rozporządzeniu nie wskazano jednak ani dokładnego terminu, ani określonej temperatury, jakie obligowałyby dostawców ciepła do podania informacji o rozpoczęciu dostaw. W praktyce, MPEC S.A. najczęściej uruchamia dostawy ciepła do wszystkich odbiorców we wrześniu, w związku z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi. Sygnałem dla przedsiębiorstwa jest także liczba pisemnych wniosków złożonych przez administratorów budynków, którzy z własnej inicjatywy lub na prośbę lokatorów uznają, że w mieszkaniach jest zbyt niska temperatura i którzy nie chcą czekać na ogłoszenie oficjalnego komunikatu o dostawach do wszystkich odbiorców. Na podstawie takiego wniosku MPEC S.A. uruchamia wskazany węzeł cieplny, a w zgłoszonym budynku kaloryfery są ciepłe już po kilkunastu godzinach. Nie wszyscy odbiorcy ciepła sieciowego są zobligowani do jego odbioru, gdy MPEC S.A. podejmie decyzje o rozpoczęciu dostaw ciepła na cele ogrzewania. Jeśli decydują się na dostawę ciepła w terminie późniejszym, to w momencie ogłoszenia o rozpoczęciu dostaw powinni złożyć do MPEC S.A. wniosek o nie włączanie ogrzewania. Możliwość ta dotyczy zarówno jednego budynku, czy grupy budynków.Analogiczny sposób postępowania dotyczy zakończenia sezonu grzewczego. Nie wszyscy odbiorcy ciepła sieciowego są zobligowani do zaprzestania jego odbioru w momencie ogłoszenia przez MPEC S.A. zakończenia dostaw ciepła na cele ogrzewania.Jeśli decydują się na przedłużenie dostaw ciepła w terminie późniejszym, powinni złożyć do MPEC S.A. wniosek o nie wyłączanie ogrzewania budynku, czy grupy budynków. Sezon grzewczy, jak widać, zależy obecnie głównie od potrzeb odbiorców. Tak więc każdy mieszkaniec korzystający z ciepła sieciowego, który poczuje, że przyszedł czas na to by kaloryfery w jego mieszkaniu zrobiły się ciepłe, może wpłynąć na swojego administratora, który jest uprawniony do złożenia stosownego pisma rozpoczynającego procedurę uruchomienia przez MPEC S.A. dostaw. W wybranych miejscach tam, gdzie MPEC dostarcza usługę centralnej ciepłej wody użytkowej, a woda krąży w rurach ciepłowniczych przez 12 miesięcy, istnieje możliwość dostarczenia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania bez względu na porę roku. Reasumując – rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego zależy przede wszystkim od decyzji odbiorców ciepła.

+

Jakie są opłaty za włączenie i wyłączenie ciepła na wniosek Odbiorcy?

Odbiorcy ciepła mogą rozpocząć i zakończyć ogrzewanie w dowolnym momencie w terminie późniejszym, niż ogłoszony przez MPEC, nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat. Wymaga ich dopiero każde kolejne włączenie lub wyłączenie dostawy ciepła przez odbiorcę (na jego życzenie) Informacje dotyczące wysokości opłaty  znajdują się w zakładce "Taryfy i cenniki" - CENNIK USŁUG DODATKOWYCH. 
Koniecznym jest jednak złożenie wniosku o późniejsze włączenie lub przedłużenie dostawy ciepła. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem faksu (12 644 55 10) lub drogą elektroniczną na adres bok@mpec.krakow.pl, mpec@mpec.krakow.pl. Warunkiem jest wcześniejsze dostarczenie danych uwiarygodniających potwierdzających dane osobowe (osoby reprezentujące, adres, tel, faks, e-mail) do Biura Obsługi Klienta w MPEC. 
Wyjątek stanowią odbiorcy ciepła, gdzie zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie sezonu grzewczego następuje wyłącznie na ich wniosek, co wynika z postanowień umowy.

+

Jakie informacje może uzyskać osoba nie będąca Odbiorcą ciepła od MPEC?

Informacje przekazywane osobom nie będącym odbiorcami ciepła, czyli nie związanych umowami z MPEC SA mają charakter ogólnodostępny. Co to oznacza w praktyce? Powszechnie dostępne są informacje zawarte np. na stronie internetowej MPEC, zakładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)., czy wszelkiego rodzaju materiałach promocyjno-reklamowych publikowanych przez spółkę.
MPEC S.A. jako spółka prawa handlowego jest zobowiązane do przestrzegania zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. Zgodnie z powyższym zabronione jest przekazywanie informacji, które są wynikiem realizacji dwustronnych umów sprzedaży ciepła oraz informacji z zakresu ochrony danych handlowych dotyczących podmiotów mających zawartą umowę z przedsiębiorstwem.

+

Do kogo mieszkaniec budynku wielolokalowego ma się zwrócić w przypadku, gdy w mieszkaniu jest za zimno?

Zjawisko niedogrzania poszczególnych mieszkań może być związane  m.in. z :
- nieprawidłową pracą instalacji c. o. w budynku (awaria, niewłaściwa regulacja lub też niewykonanie takiej regulacji po zmianie zamówionej mocy cieplnej)
- zaniżeniem wielkości zamówionej mocy cieplnej w stosunku do rzeczywistych potrzeb (uwzględnianie jedynie aspektu kosztowego) 
- potrzebą mieszkańców wynikającą z chęci otrzymywania dostaw ciepła w tzw. okresach przejściowych.
W przypadku stwierdzenia zjawiska niedogrzania poszczególnych lokali o interwencję, wyjaśnienie, czy przywrócenie właściwych parametrów należy zwrócić się do właściciela, administratora lub zarządcy nieruchomości. MPEC odpowiada za dostarczanie ciepła do budynku, a nie do poszczególnych w nim lokali.  
Należy również pamiętać, że tylko właściciel, administrator, zarządca nieruchomości bądź osoba/podmiot posiadający stosowne upoważnienie są uprawnieni do złożenia wniosku do MPEC S.A. dotyczącego uruchomienia dostaw ciepła.

+

Kiedy może nastąpić zmiana cen dostarczanego ciepła ?

MPEC S.A. nie jest jedynym podmiotem, od którego zależy zmiana ceny dostarczanego do Odbiorców ciepła. Zmiana cen i stawek opłat może nastąpić po zatwierdzeniu taryfy dla ciepła dla jednego z trzech producentów ciepła (EDF, CEZ, ArcelorMittal) oraz dystrybutora MPEC S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym, zmiana cennika może nastąpić nawet kilka razy w ciągu roku ( w przypadku, gdy jeden z wymienionych podmiotów zmieni taryfę). Wymienione podmioty nie mogą przeprowadzać podwyżek w dowolny sposób. Proces zatwierdzania taryfy związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych przez ww.podmioty i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE stoi na straży przestrzegania przepisów, jednocześnie równoważąc interesy stron: producent ciepła bądź dostawca ciepła – odbiorca. Jednak przede wszystkim chroni interes odbiorcy, sprawdzając zasadność podwyżek oraz staranność sporządzenia taryfy. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dla poszczególnych, zdefiniowanych w niej grup odbiorców i ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Całkowity wzrost ceny za dostarczane ciepło obejmujący decyzję wszystkich powyższych oscylował najczęściej wokół wskaźnika inflacji podawanego rokrocznie przez GUS.

+

Kto jest Odbiorcą ciepła ?

Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. "Prawo energetyczne" odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku dostarczania ciepła do budynku wielolokalowego umowę kompleksową  w sprawie dostaw ciepła zawiera z przedsiębiorstwem ciepłowniczym (MPEC S.A. w Krakowie) właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku (-ów). W takim przypadku odbiorcą ciepła jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. 
Odbiorcą ciepła jest również właściciel domku jednorodzinnego  (gospodarstwo domowe), który dokonuje zakupu ciepła wyłącznie w celu zużycia go w gospodarstwie domowym (art. 3 pkt. 13b ustawy).

+

Kto może składać wnioski dotyczące ogrzewanych obiektów wielolokalowych do MPEC S.A. ?

Kompetencje do składania wniosków dotyczących umowy z MPEC S.A. posiada osoba lub podmiot będący Odbiorcą ciepła. Wynika to z definicji Odbiorcy ciepła, którym nie jest lokator, najemca lub właściciel lokalu wydzielonego w budynku wielorodzinnym, a jest nim natomiast wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia lub właściciel budynku. W związku z tym wnioski o zmianę zakresu obowiązywania umowy lub w zakresie wykonywania czynności określonych w umowie przez strony umowy, może podpisywać tylko osoba mająca umocowanie wynikające z dokumentów rejestrowych podmiotu. Wnioski może również składać osoba lub podmiot posiadający stosowne pełnomocnictwo od Odbiorcy ciepła.

+

Jak często i w jaki sposób można zmienić zamówioną moc cieplną?

Moc zamówioną Odbiorca może zmienić tylko raz w ciągu 12 miesięcy w trybie i na warunkach określonych w umowie kompleksowej dostarczania ciepła. Aby zmienić moc zamówioną należy wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Klienta odpowiedni wniosek - kartę aktualizacji mocy cieplnej. 
Dokumenty należ złożyć z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem od planowanego terminu regulacji węzła. 

+

Jak określić wielkość mocy zamówionej dla swego domu. Od czego ta wielkość zależy?

Dane dotyczące mocy koniecznej do zapewnienia normatywnej temperatury w obiekcie powinny się znajdować w jego dokumentacji budowlanej. Wielkość mocy zamówionej danego obiektu zależy od wielu czynników m.in. od zastosowanej technologii budowy (materiałów z jakich obiekt został wybudowany), rodzaju ocieplenia budynku, stolarki okiennej, wielkości obiektu – jego powierzchni i kubatury. Czynnikiem subiektywnym jest temperatura jaką dany odbiorca chce w domu utrzymywać. W przypadku chęci zamówienia nowej wielkości mocy zamówionej, jej dokładnego oszacowania i ustalenia może dokonać audytor lub osoba z uprawnieniami do wykonywania takich obliczeń. Ostateczna deklaracja należy jednak zawsze do Odbiorcy.

+

Co to jest grupa taryfowa?

Jest to grupa odbiorców korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania. W praktyce oznacza to, że kryteriami na podstawie których przyporządkowuje się Odbiorców do grup taryfowych są: własność węzła (MPEC S.A. lub Odbiorcy), rodzaj węzła (wysoko lub niskoparametrowy), własność zewnętrznych instalacji odbiorczych za węzłem grupowym, źródło ciepła (sieć lub kotłownia), rodzaj paliwa (gaz lub olej).

+

Kto prowadzi rozliczenia opłat za ciepło w blokach mieszkalnych (wielorodzinnych)?

Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne odbiorcą jest każdy kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku.
Zgodnie z zapisem zawartym w art. 45a ust. 4 ww. ustawy, koszty zakupu dostarczanego ciepła (przez MPEC S.A.) są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.
Według przepisu art. 45a ust. 8 pkt. 1 ww. ustawy koszty zakupu ciepła, w części dotyczącej ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, rozlicza się stosując metody wykorzystujące: wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych lub powierzchnię lub kubaturę tych lokali.
Zgodnie z treścią przepisu art. 45a ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku.
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9 w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”, regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości osobom (nie będącym odbiorcami w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne, zajmującym lokale mieszkalne i użytkowe w budynku wielolokalowym) w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania (art.45a ust.10 ww. ustawy).
W spółdzielniach mieszkaniowych „regulaminy rozliczeń” ustalane są przez odpowiednie władze spółdzielni, zgodnie z procedurami określonymi w statucie.

+

Jak są ustalane ceny za ciepło?

Przedsiębiorstwa energetyczne przegotowują taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych. W zakresie ciepła przepisami tymi jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Tak przygotowana taryfa składana jest w formie wniosku do Terenowego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie zatwierdzenia taryfy Prezes URE dokonuje analizy przedłożonego wniosku w celu sprawdzenia, czy opracowana przez przedsiębiorstwo taryfa spełnia wymagania określone w w/w ustawie. Proces zatwierdzania taryfy związany jest ze szczegółowa kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE stoi na straży przestrzegania przepisów, równoważy interesy stron firma ciepłownicza – odbiorca, ale przede wszystkim chroni interes odbiorcy, sprawdzając zasadność podwyżek oraz staranność sporządzenia taryfy. Po weryfikacji taryfa zostaje zatwierdzona przez Prezesa URE. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dla poszczególnych, zdefiniowanych w niej grup odbiorców i ma charakter bezwzględnie obowiązujący. 
Taryfa MPEC S.A. w Krakowie zostaje opublikowana w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego. Jest również udostępniana odbiorcom w BOK (Biura Obsługi Klienta) oraz na stronie internetowej www.mpec.krakow.pl.

+

Dlaczego opłaty pobierane są również poza sezonem grzewczym?

Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawa i sposób ich obliczania jest zgodna z §33 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło i są określone w umowach kompleksowych zawartych z Odbiorcami.
Rodzaje opłat pobieranych przez MPEC S.A. w Krakowie:
Opłata stała miesięczna za zamówioną moc cieplną - stanowi iloczyn określonej w umowie sprzedaży ciepła wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę (w MW) i ceny jednostkowej za moc cieplną zamówioną wyrażonej w złotych za MW/miesiąc (płatne w 12 miesięcznych stałych ratach). 
Opłata przesyłowa stała miesięczna - stanowi iloczyn określonej w umowie sprzedaży ciepła wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę (w MW) i jednostkowej miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe wyrażonej w złotych za MW/miesiąc (płatne w 12 miesięcznych stałych ratach).
Opłata za ciepło - opłata zmienna za rzeczywiste zużycie ciepła w miesięcznym okresie rozliczeniowym - stanowi iloczyn wielkości zużycia ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń pomiarowych) oraz ceny jednostkowej ciepła wyrażonej w zł/GJ.
Opłata przesyłowa zmienna - opłata zmienna za usługi przesyłowe w miesięcznym okresie rozliczeniowym - stanowi iloczyn wielkości zużycia ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń pomiarowych) oraz jednostkowej stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażonej w zł/GJ.
Opłata za nośnik ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin - stanowi iloczyn ilości nośnika zużytego przez odbiorcę wyrażonej w metrach sześciennych lub tonach oraz ceny jednostkowej nośnika wyrażonej odpowiednio w złotych za metr sześcienny.
MPEC S.A. w Krakowie w rozliczeniu za zużyte ciepło stosuje stawki opłat za usługi przesyłowe w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę dla ciepła oraz przeniesioną cenę za zamówioną moc cieplną, tzn określoną kwotę za dostarczone ciepło i nośnik ciepła, wynikające z zatwierdzonych taryf dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło dostarczane do sieci ciepłowniczej, tj. EDF Polska Oddział I w Krakowie, CEZ Skawina S.A. lub ArcelorMittal Poland S.A. odprowadzaną do jednego z tych źródeł.
Pobieranie opłat poza sezonem grzewczym wynika wprost z powyższych przepisów i konstrukcji taryfy powstałej na ich podstawie. Opłaty stałe opisane w pkt. 1 i 2,  zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej oraz innych mediów, są opłatami rocznymi, pobieranymi w comiesięcznych ratach przez cały rok, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu nastąpił pobór ciepła. Ustawodawca uwzględnił w takim rozwiązaniu potrzebę równomiernego w ciągu roku obciążenia odbiorcy kosztami. 

+

Jak zawrzeć nową umowę sprzedaży ciepła do już ogrzewanego obiektu?

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła może być zawarta wyłącznie do obiektu podłączonego do sieci cieplnej.
W przypadku gdy obiekt nie jest podłączony do sieci cieplnej prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce na stronie www.  „PRZYŁĄCZ OBIEKT DO SIECI”.
Jeżeli obiekt jest już podłączony do sieci cieplnej należy:
- wypełnić wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła,
- dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty,
- podpisać kompleksową umowę dostarczania ciepła w Biurze Obsługi Klienta,
- z datą uruchomienia dostawy ciepła podpisać „zezwolenie na włączenie”, będące załącznikiem do umowy – określające parametry techniczne dostawy ciepła do obiektu.

+

Jak rozwiązać umowę sprzedaży ciepła ?

Aby rozwiązać umowę sprzedaży ciepła należy wypełnić wniosek o rozwiązanie umowy i złożyć go w terminie określonym w umowie sprzedaży ciepła.
Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić za wypowiedzeniem złożonym na piśmie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsze oświadczenie zostało złożone.
Rozwiązanie przez Odbiorcę ciepła w gospodarstwie domowym umowy następuje z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsze oświadczenie dotarło do MPEC S.A. w Krakowie. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

  • Rozwiązanie umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem stron.
  • Konsekwencją rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jest trwałe odłączenie obiektu od sieci ciepłowniczej lub wyłączenie kotłowni i demontaż urządzeń sprzedawcy. Fakt odłączenia obiektu Sprzedawca potwierdza w zezwoleniu na odłączenie. Taka sytuacja występuje, gdy nie nastąpi „przepisanie umowy” na nowego Odbiorcę.
  • Szczegółowe warunki rozwiązania umowy określone są w Ogólnych warunkach umowy kompleksowej dostarczania ciepła.
+

Czy ponowne przyłączenie wymaga złożenia dokumentów i jakich?

Czy ponowne przyłączenie wymaga złożenia dokumentów i jakich?
Ponowne przyłączenie obiektu do sieci wymaga złożenia stosownych dokumentów. Informacje dotyczące ww. procedury oraz wymagane formularze zawarte są na niniejszej stronie internetowej.

+

Jak zaktualizować dane odbiorcy?

Aby zaktualizować dane należy wypełnić formularz zmiany danych teleadresowych i złożyć go w Biurze Obsługi Klienta
W przypadku, gdy zmianie ulegnie np. nazwa Odbiorcy, konieczne staje się podpisanie aneksu do umowy.

+

Czy można dokonać zmian w umowie telefonicznie?

Niestety nie można dokonać zmian w umowie przez telefon. Każda zmiana w umowie sprzedaży ciepła wymaga formy pisemnej. Na stronie www dostępne są formularze, które mogą być pomocne w składaniu wniosków dotyczących umowy. Każdy wniosek dotyczący zmiany w umowie winien być podpisany przez Odbiorcę ciepła. 

+

Ile kosztuje 1m3 ciepłej wody?

MPEC S.A. nie rozlicza i nie sprzedaje ciepłej wody użytkowej mierzonej w jednostkach objętości [m3], a jedynie dostarcza i sprzedaje ciepło konieczne do podgrzania zimnej wody wodociągowej. Cena ciepła i mocy zamówionej dla wszystkich mediów jest jednakowa i zależy od grupy taryfowej do której zakwalifikowany jest Odbiorca. Taryfa jest dostępna na naszej stronie internetowej www.mpec.krakow.pl Wszystkie konieczne dane dla wyliczenia rzeczywistego kosztu 1m3 ciepłej wody są w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości do której realizowana jest dostawa ciepła dla potrzeb C.W.U. i wyłącznie te podmioty mogą takie analizy przeprowadzić, jak również udostępnić informacje końcowym użytkownikom cwu.
Na koszt 1 m3 ciepłej wody składa się kilka elementów, a mianowicie;
•    Cena 1 GJ energii zużytej do podgrzania zimnej wody wodociągowej,
•    Cena 1 MW mocy zamówionej dla potrzeb cwu,
•    Ilość ciepła [GJ] zużytego do podgrzania określonej ilości wody wodociągowej,
•    Ilość wody wodociągowej zużytej, a wcześniej skierowanej do podgrzania,
•    Cena 1 m3 zimnej wody wodociągowej (wg. taryfy MPWiK).

+

Jaką temperaturę powinna mieć c.w.u.?

  • Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę przed datą obowiązywania rozporządzenia z dnia 12-04-2002 r. wynosi 45 – 550C. Instalacje te nie muszą umożliwiać przeprowadzania ich termicznej dezynfekcji.
  • Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę pomiędzy datą obowiązywania rozporządzenia z dnia 12-04-2002 r., a datą obowiązywania zmiany rozporządzenia z dnia 12-03-2009 r. wynosi 55 – 600C. Instalacja w tym przypadku winna umożliwiać jej termiczną dezynfekcję wodą o temperaturze nie niższej niż 700C (brak górnej wartości temperatury, w której należy przeprowadzić dezynfekcję).
  • Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę od daty obowiązywania zmiany rozporządzenia z dnia 12-03-2009 r. wynosi 55 – 600C, a instalacja winna umożliwiać jej termiczną dezynfekcję wodą o temperaturze 70 - 800C. 
+

Kiedy odczytywane są liczniki ciepła?

W sezonie grzewczym liczniki ciepła mierzące zużyte ciepło dla celów centralnego ogrzewania i wentylacji odczytywane są na koniec miesiąca kalendarzowego.  Liczniki ciepła mierzące zużyte ciepło dla celów podgrzania wody użytkowej, celów klimatyzacji i technologicznych odczytywane są na koniec miesiąca kalendarzowego przez cały rok. Już 99% wszystkich liczników jest odczytywanych drogą radiową lub wykorzystując system GPRS. W związku z tym okres odczytów liczników jest sukcesywnie skracany, a dla coraz większej liczby obiektów zużycie ciepła rejestrowane jest dla pełnego okresu rozliczeniowego.  

+

Od czego zależy ustalenie możliwości technicznych oraz ekonomicznych przyłączenia budynku do miejskiej sieci?

Do najważniejszych kryteriów zaliczamy:
- zapotrzebowanie mocy cieplnej,
- lokalizację obiektu względem sieci ciepłowniczej,
- średnicę i długość przyłącza,
- zakres i specyfikę realizowanego przedsięwzięcia,
- perspektywę zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją.

+

Ile wynosi opłata przyłączeniowa i kiedy jest naliczana?

Wysokość opłaty przyłączeniowej stanowi iloczyn stawki taryfowej metra bierzącego przyłącza sieci cieplnej w danej średnicy i długości tego przyłącza.  W przypadku budynków noworealizowanych o sumarycznym zapotrzebowaniu ciepła powyżej 50 kW opłaty nie pobiera się do końca 2016 roku. Wynika to z aktualnie obowiązującymi przepisów prawa.  

+

Gdzie mieszkaniec bloku (domu wielorodzinnego, kamienicy) może uzyskać informację o zasadach rozliczeń za ciepło?

O zasadach rozliczeń mieszkaniec bloku mieszkalnego (domu wielorodzinnego, kamienicy) może uzyskać informację u swojego zarządcy lub w spółdzielni mieszkaniowej.