e-BOK
A A A

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.mpec.krakow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-08

Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie filmy zamieszczone w serwisie posiadają napisy - trwają prace mające na celu ich wprowadzenia,

- wybrane dokumenty zapisane są w formie innych plików typu pdf, doc, xls i inne - format zapisanego pliku jest związany z jego treścią i z funkcjonującymi w jednostce procedurami - dokumenty będą sukcesywnie aktualizowane i dostosowywane do wymagań usrtawy o dostępności cyfrowej,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych MPEC S.A. można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Rębiś-Mentel, Justyna.Rebis-Mentel@mpec.krakow.pl , tel. 012 646 55 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba główna Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (MPEC) zlokalizowana jest w jednym budynku przy al. Pokoju 81.

2. Do budynku, w którym MPEC ma siedzibę prowadzą dwa wejścia, Jedno bezpośrednio od al. Pokoju 81, gdzie znajduje się bramka ogrodzeniowa. Drugie od strony ul. Centralnej, do którego wjazd jest możliwy na parking dla klientów. Przy bramie wyjazdowej wewnątrz parkingu zamontowana jest pętla indukcyjna.

3. Przed budynkiem, wyznaczone są bezpłatne miejsca parkingowe.

4. Dziennik Podawczy i Biuro Obsługi Klienta znajdują się na parterze budynku, można tam wejść bezpośrednio od al. Pokoju. Możliwy również jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami od ul. Centralnej, gdzie znajduje wejście główne oraz parking. Na portierni, do której prowadzi główne wejście od ul. Centralnej,  można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

5. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku są windy.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.