RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

• Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 2007 3530Z,
• Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 2007 4120Z,
• Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 2007 4322Z,
• Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 2007 4329Z,
• Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 2007 4399Z,
• Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 2007 4690Z,
• Transport drogowy towarów PKD 2007 4941Z,
• Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 2007 6499Z,
• Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 2007 6832Z,
• Działalność w zakresie architektury PKD 2007 7111Z,
• Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 2007 7112Z,
• Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 2007 7219Z,
• Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 2007 7490Z,
• Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 2007 8110Z,
• Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 2007 8122Z,
• Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 2007 8299Z,
• Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 2007 8559B.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 15.07.2014
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 7 466