Cennik

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że decyzją nr OKR-4210-34(6)/2016/215/XIVA/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w dniu 4 lipca 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 3922 i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku. Zmiana taryfy nastąpiła w związku z przyłączeniem do systemu ciepłowniczego nowego źródła ciepła, którym jest Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO) zlokalizowany przy ul. Giedroycia 23. Właścicielem tego źródła ciepła jest Krakowski Holding Komunalny S.A.. W związku z tym od 1 lipca 2016 r. ciepło będzie dostarczane do sieci cieplnej przez czterech dostawców, tj. EDF Polska Oddział I w Krakowie, CEZ Skawina S.A., ArcelorMittal Poland S.A. i Krakowski Holding Komunalny S.A.
Niniejsza zmiana taryfy związana z przyłączeniem nowego źródła ciepła skutkować będzie obniżką stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej, zakwalifikowanych do grup Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-GP, S1-WGP-1, S1-WO.
Nie zmienią się natomiast ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej oraz kotłowni gazowych i olejowych należących do MPEC S.A. w Krakowie. Bez zmian pozostaje również cena nośnika ciepła.

Cennik obowiązujący od 01.08.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.02.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.12.2015r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujacy od 01.01.2015r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 5221
15.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip