Publiczny konkurs na stanowiska

Rada Nadzorcza
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Krakowie
ogłasza publiczny konkurs na stanowiska
Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu

1. Przedmiotem postępowania objęte są stanowiska Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych, Członka Zarządu ds. rozwoju i programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) i Członka Zarządu ds. eksploatacyjnych.

2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) wyższe wykształcenie,

2) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub zasiadanie przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego,

3) korzystanie z pełni praw publicznych,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

5) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

6) niekaralność.

3. Kandydat na Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, oprócz wymagań określonych w pkt 2 powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania, co najmniej 8-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub zasiadanie przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego.

4. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych oprócz wymagań określonych w pkt 2 powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne.

5. Kandydat na Członka Zarządu ds. rozwoju i programu ograniczenia niskiej emisji oprócz wymagań określonych w pkt 2 powinien posiadać wykształcenie wyższe, preferowane techniczne.

6. Kandydat na Członka Zarządu ds. eksploatacyjnych oprócz wymagań określonych w pkt 2 powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne.

7. Zgłoszenia kandydaw powinny zawierać:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, zawierający klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych”, który udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej: http://www.mpec.krakow.pl,

3) aktualne zaświadczenie o niekaralności,

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu lub na stronie internetowej: http://www.mpec.krakow.pl,

5) kopie świadectw pracy potwierdzające wymagania, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 i pkt 3,

6) kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i       wyróżnieniach,

7) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym.

8. Kandydat na Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 7, powinien dołączyć wnież pisemną koncepcję zarządzania Spółką (praca do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).

9. Zgłoszenia kandydaw należy składać do dnia 15 maja 2014 r. w godz. od 7.30 do 15.00 w siedzibie Zarządu Spółki u Kierownika Biura Polityki Personalnej (DP) – pok. nr 29 lub listownie pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., al. Jana Paa II 188, 30-969 Kraków. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia.

10. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego, Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych, Członka Zarządu ds. rozwoju i programu ograniczenia niskiej emisji, Członka Zarządu ds. eksploatacyjnych”.

11. Zgłoszenia kandydaw niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane.

12. Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spół określone w Regulaminie konkursu, w terminie składania zgłoszeń w siedzibie Zarządu lub mogą oni skorzystać z informacji na stronie internetowej: http://www.mpec.krakow.pl.

13. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w liście poleconym lub we
   
wskazanym w
zgłoszeniu adresie poczty elektronicznej.

14. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydaw.

15. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydaw na piśmie.

16. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

17. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydaw dodatkowych wyjaśni.

18. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Zarządu lub na stronie internetowej: http://www.mpec.krakow.pl.

19. Konkurs na każde stanowisko rozstrzygany będzie niezależnie.

 

 

 


Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 15.04.2014
Podpisał: Justyna Rębiś Mentel
Dokument z dnia: 15.04.2014
Dokument oglądany razy: 824
19.12.2018 // www.mpec.krakow.pl/bip